มอก.762-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top