มอก.761 เล่ม 1-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การประสานทางพิกัด เล่ม 1 ประมวลศัพท์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top