มอก.752

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดอกเก๊กฮวยแห้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top