มอก.751-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top