มอก.750-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top