มอก.748-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปี๊ปน้ำมันก๊าด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top