มอก.747-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top