มอก.743-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top