มอก.724-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้บางสักต่อแผ่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top