มอก.722-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top