มอก.720-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top