มอก.718-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top