มอก.715-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top