มอก.711-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top