มอก.709-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top