มอก.706-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top