มอก.700-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top