มอก.698-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าพลาสติกทอลายสาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top