มอก.695-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top