มอก.694-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top