มอก.693-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top