มอก.690-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top