มอก.688-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top