มอก.685 เล่ม 2-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top