มอก.680-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ห้ามล้อรถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top