มอก.674-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ป้ายจราจรสะท้อนแสง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top