มอก.672-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้นเกลียวหกเหลี่ยม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top