มอก.671-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top