มอก.670-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top