มอก.658-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน-ข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top