มอก.652-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยางในรถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top