มอก.649-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้ดินสอดำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top