มอก.643-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กหล่ออบเหนียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top