มอก.641-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เมล็ดงา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top