มอก.640 เล่ม 1-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top