มอก.638-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งข้าวเจ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top