มอก.637-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งข้าวโพด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top