มอก.636-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดบีบ : อะลูมิเนียม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top