มอก.632-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top