มอก.627-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขาตั้งรถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top