มอก.622-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top