มอก.619-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แถบกระดาษกาวย่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top