มอก.612-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top