มอก.611 เล่ม 2-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เลนส์แว่นตา เล่ม 2: ข้อกำหนดสำหรับเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top