มอก.611 เล่ม 1-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เลนส์แว่นตา เล่ม 1: ข้อกำหนดพื้นฐานของเลนส์สำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top