มอก.608-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top