มอก.606-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top