มอก.604-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top