มอก.603-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top