มอก.602-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top